Incident Management

incident management Incident Management is er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer. De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management.

De vereiste snelheid vraagt om een systeem waarbij de constatering van een incident onmiddellijk leidt tot de inschakeling van een gekwalificeerd bergingsbedrijf. Voor deze onmiddellijke inschakeling is de samenwerking van alarmcentrales in de Stichting Incident Management Nederland een voorwaarde.


Incident management: samenwerking tussen alle alarmcentrales

LCM incident management Omdat alle alarmcentrales samenwerken in de Stichting Incident Management Nederland, werken zij op hoofdwegen allen met dezelfde bergingsbedrijven. Dit betekent praktisch gesproken dat bij de constatering van een incident op een hoofdweg niet hoeft te worden onderzocht bij welke verzekeraar de betrokken voertuigen verzekerd zijn, maar onmiddellijk kan worden overgegaan tot inschakeling van de ter plaatse actieve berger. Deze is daar immers de contractpartij van alle alarmcentrales en, via hen, van alle verzekeraars.

De samenwerking van alarmcentrales bij de contractering van bergingsbedrijven heeft als bijkomend voordeel dat bij incidenten waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn slechts één bergingsbedrijf wordt ingeschakeld. Dit vergemakkelijkt de coördinatie van de afhandeling van het incident.


Afspraken voor vlotte afhandeling

De samenwerking tussen Stichting IMN en wegbeheerders gaat verder dan alleen de samenwerking bij de contractering van bergingbedrijven. Er zijn nadere werkafspraken gemaakt die tot doel hebben om de afhandeling van incidenten zo snel als mogelijk te laten verlopen. Het gaat met name om de volgende afspraken:


Vrije mededinging tussen bergingsbedrijven

De samenwerking van alarmcentrales in de Stichting Incident Management Nederland bij de contractering van bergingsbedrijven mag niet leiden tot beperking van de vrije mededinging tussen bergingsbedrijven. Om die reden is het optreden van de Stichting Incident Management gebonden aan een aantal voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn door de Stichting Incident Management vastgesteld op basis van overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit ("NMa"). De NMa is de overheidsinstelling die toeziet op de handhaving van de Mededingingswet.


Incidenten op het onderliggend wegennet

incident management ohw Ongeveer 80% van alle incidenten die vragen om de inzet van een bergingsbedrijf vinden plaats op het onderliggend wegennet. Op deze wegen werken de alarmcentrales ieder met hun eigen netwerk van bergingsbedrijven. Het optreden van het LCM op deze wegen is het resultaat van een verzoek van de de nederlandse Politiekorpsen. De Politie wenst te beschikken over één telefoonnummer dat gebruikt kan worden voor het doorgeven van alle incidenten, ongeacht de exacte locatie waarop zij plaatsvinden (IM–weg of niet).

Omdat de Politie een belangrijke rol heeft in het begeleiden van de afhandeling van incidenten, vindt de Stichting Incident Management Nederland het van belang om aan deze wens gehoor te geven. Bij melding door de Politie van incidenten op het onderliggend wegennet zorgt het LCM voor inschakeling van de juiste berger. Op deze wegen vraagt het LCM de politie eerst om de kenteken van elk betrokken voertuigen. Met behulp van dat gegeven kan het LCM bepalen wie de verantwoordelijke verzekeraar is. Met behulp van een gedetailleerde kaart wordt vastgesteld in welk rayon de incidentlokatie zich bevindt. Vervolgens stelt het LCM met behulp van een uitgebreide database vast welke alarmcentrale opdrachtgever is en met welke berger deze op de betrokken locatie een contract heeft. Die berger wordt door het LCM opgeroepen, waarna het dossier aan de alarmcentrale wordt overgedragen. Vervolgens zorgt het LCM ervoor dat de melding aan die berger wordt doorgeleid.

Aangezien de activiteiten van het LCM op het onderliggend wegennet een puur operationeel karakter hebben, heeft deze brede inzet van het LCM geen mededingingsrechtelijke consequenties.

Incident Management Links

Incident Management Ministerie voor Verkeer en Waterstaat

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -