Aanbesteding 2023 – 2026 (II)

Op deze pagina vindt u de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding van bergingsovereenkomsten op IM–wegen in de periode 2023 – 2026 II. De aankondiging van deze aanbesteding is gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Voor wie

De stukken zijn van belang voor bedrijven die wensen deel te nemen aan de aanbesteding van bergingswerkzaamheden op IM–wegen voor de contractperiode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2026.

De documenten

 1. Aanbestedingsleidraad 2023–2026 (II)
 2. Bergingsovereenkomst 2023–2026 (II)
 3. Kwaliteitseisen 2023–2026 (II)
 4. Landelijke Rayonindeling 2023–2026 (II)
 5. Offerteformulier 2023–2026 (II)
 6. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 7. IM-opdrachten per Rayon in 2022
 8. IM-meldingen in 2022 naar Tijdstip en Locatie
 9. Nota van Inlichtingen 2023–2026 (II)
 10. Tweede Nota van Inlichtingen 2023–2026 (II)
 11. Tweede Nota van Inlichtingen 2023–2026 (II) Addendum
 12. Proces Verbaal van Inschrijving 2023 –2026 (II)

Handig: Alle aanbestedingsdocumenten in één zip–file

Nota Bene

In elk IM-rayon gelden eisen met betrekking tot de door de IM-berger te behalen aanrijdtijden. Als een bedrijf er in een bepaald rayon in meer dan twee rapportageperioden niet in slaagt om aan die eisen te voldoen, heeft de Stichting IMN het recht om de met de betrokken berger gesloten overeenkomst te ontbinden. In die situatie kan de Stichting IMN partijen uitnodigen om een offerte uit te brengen om het IM-werk in dat rayon over te nemen.

Dit komt er in praktijk op neer dat aan partijen wordt gevraagd om een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de Bergingsovereenkomst 2023 - 2026 (II) gedurende de op dat moment resterende looptijd van die overeenkomst. Op de offerte en de daar mogelijk uit voortvloeiende samenwerking zijn alle eisen en voorwaarden van de Aanbestedingsleidraad 2023 - 2026 (II) de Bergingsovereenkomst 2023 - 2026 (II) van toepassing. In de offerte dienen bedrijven een opgave te doen voor:

 1. het basistarief
 2. de maximale gemiddelde aanrijdtijd per kwartaal
 3. de ingangsdatum van de overeenkomst.

De ontvangen offertes wordt beoordeeld door deze te vergelijken met het contractuele tarief van de huidige contractpartij en de door die partij in het rayon gerealiseerde aanrijdtijd in de laatst afgesloten rapportageperiode. Beoordeling en vergelijking van offertes gebeurt volgens de systematiek die is beschreven in hoofdstuk 6 en paragraaf 7.3 van de Aanbestedingsleidraad 2023 - 2026 (II). Als de beste van de ingediende offertes voorwaarden biedt die op basis van de beschreven vergelijkingsmethode beter zijn dan de huidige situatie, zal tot gunning worden overgegaan van een Bergingsovereenkomst 2023 - 2026 (II) op basis van de in die offerte vermelde voorwaarden voor de resterende looptijd van deze overeenkomst.

Als geen van de ingediende offertes voorwaarden biedt die op basis van de beschreven vergelijkingsmethode beter zijn dan de huidige situatie, blijft de voor het betrokken rayon reeds gesloten overeenkomst in stand en wordt een handhavingsmaatregel genomen overeenkomstig artikel 7.13 van de Bergingsovereenkomst. Dat betekent dat het tarief van de gevestigde IM-berger in dat rayon wordt verlaagd.

Partijen die in het verband van de beschreven procedure belangstelling hebben om in de toekomst te worden uitgenodigd voor het uitbrengen van offertes kunnen dit bekend maken via een bericht aan aanbesteding@stichtingimn.nl. In dit bericht dienen zij de rayons te vermelden waarvoor die belangstelling geldt. Mocht in één van de opgegeven rayons in de toekomst sprake zijn van de noodzaak tot het nemen van handhavingsmaatregelen, dan zullen belangstellenden een uitnodiging ontvangen om te offreren. Partijen kunnen de lijst van rayons waar zij belangstelling voor hebben op ieder gewenst moment aanpassen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -