Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012

Op deze pagina kunt u de documenten downloaden die verband houden met de "Aanbesteding Standby-bergers 2011-2012" van de Stichting Incident Management Nederland.

De aanbestedingsdocumenten

Download alle aanbestedingsdocumenten in één zipfile of download de losse documenten hieronder:

 1. Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011 - 2012 (download)
 2. Overeenkomsten Standby-bergers 2011 - 2012
  1. Standby Overeenkomst A (download)
  2. Standby Overeenkomst B (download)
 3. Percelen S1 - S8 Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012 (download)
 4. Inschrijvingsformulieren Standby-bergers 2011 - 2012
  1. Inschrijvingsformulier A (download)
  2. Inschrijvingsformulier B (download)
  3. Inschrijvingsformulier C (download)
 5. Eigen Verklaring Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012 (download)
 6. Kwaliteitseisen Standby-bergers 2011 - 2012
  1. Kwaliteitseisen A (download)
  2. Kwaliteitseisen B (download)
 7. Nota van Inlichtingen Standby-bergers 2011 - 2012 (download)
 8. Tweede Nota van Inlichtingen Standby-bergers 2011 - 2012 (download)
 9. Proces Verbaal Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012 (download)

Voor wie

De stukken zijn van belang voor bedrijven die wensen deel te nemen aan de "Aanbesteding Standby-bergers 2011-2012". Wij adviseren u om van de inhoud van de genoemde documenten kennis te nemen.

Aandachtspunten

 1. Vragen over deze aanbesteding kunt u uitsluitend schriftelijk stellen door het zenden van een emailbericht aan info@stichtingimn.nl. De vragen dienen uiterlijk op 13 april 2011 om 24:00 uur op genoemd emailadres te zijn ontvangen. De vragen worden schriftelijk beantwoord in een voor alle partijen beschikbare Nota van Inlichtingen. De gestelde vragen worden in de Nota van Inlichtingen letterlijk overgenomen zonder vermelding van de naam van de onderneming die ze gesteld heeft.
 2. In tegenstelling tot andere aanbestedingen van de Stichting IMN is de "Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012" georganiseerd als een zogenaamde Europese aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat het hier gaat om een project waarvan de kosten geheel door de Rijksoverheid worden gedragen. In een Europese aanbesteding gelden strikte procedurele regels. Wij adviseren de inschrijvers daarom om de aanbestedingsdocumenten met extra aandacht te bestuderen. Afwijking van de procedure zal, ook als het om formaliteiten gaat, leiden tot het ongeldig verklaren van de inschrijving.
 3. De inschrijvers dienen hun offerte op 16 mei tussen 11:30 en 12:00 uur in persoon op het kantoor van de Stichting IMN in te dienen.
 4. De Nota van Inlichtingen en alle andere openbare bekendmakingen van de Stichting IMN met betrekking tot deze aanbesteding worden op deze webpagina gepubliceerd.
 5. Stichting IMN wijst er op dat maximaal voor twee percelen een offerte kan worden ingediend en er dus ook maximaal overeenkomsten voor twee percelen verworven kunnen worden.

IM aanbestedingen

De documenten met betrekking tot de aanbestedingsronde 2010 - 2013 zijn te vinden op de pagina Aanbesteding 2010 - 2013. De documenten met betrekking tot de aanbestedingsronde 2007 - 2010 zijn te vinden op de pagina Aanbesteding 2007 - 2010

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -