Solco Holtrop overleden

Woensdag 8 juni 2022
Op 30 mei 2022 is in Scheveningen op 73-jarige leeftijd overleden Jan Solco Winter Holtrop. Holtrop was sinds 2006 voorzitter van de Commissie van Beroep die optreedt bij de periodieke aanbesteding van bergingsovereenkomsten door de Stichting IMN. Daarnaast was hij voorzitter van de Tenderboard LCM. Dit is het onafhankelijk orgaan dat het bestuur van de Stichting IMN van bindende adviezen voorziet met betrekking tot de gunning van de exploitatie van haar alarmcentrale, het LCM.

Solco Holtrop

Solco Holtrop

De aanbesteding van het bergingswerk op IM-wegen kent sinds de oprichting van de Stichting IMN een interne beroepsprocedure. Bergers die zich met een gunningsbeslissing niet kunnen verenigen, kunnen hun bezwaren aan de voor dat doel ingestelde onafhankelijke Commissie van Beroep voorleggen. Het indienen van een appel is kosteloos en daarmee biedt de procedure een makkelijk toegankelijke weg voor het kenbaar maken en doen beoordelen van bezwaren. Als een uitspraak van de Commissie gegadigden niet tevreden stelt, hebben zij de mogelijkheid om hun grieven voor te leggen aan de rechter.

Holtrop behandelde in de loop der jaren 135 beroepszaken. De meerderheid van de huidige IM-bergers heeft in één of meer van deze procedures met hem te maken gehad. Sommige beroepen werden schriftelijk afgehandeld, maar veel bergers gaven er de voorkeur aan om in een zitting te worden gehoord. Een enkele keer ging de voorzitter en tevens het enige lid van de Commissie op pad om zich op de plaats van het geschil nader te laten informeren. Holtrop schreef alle uitspraken zelf. In ruim twintig gevallen werd een beroep gegrond verklaard en kreeg de Stichting IMN het bindende advies om een nieuw gunningsbesluit te nemen. Slechts in zes zaken besloot een verliezend appellant om een kort geding aanhangig te maken. In alle gevallen volgde de rechter de eerder door Holtrop gekozen beoordeling.

In 2008 besloot de Stichting IMN dat de exploitatie van haar alarmcentrale, het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM"), aanbesteed diende te worden. Omdat het bestuur is samengesteld uit de directeuren van alarmcentrales die aan zo'n aanbesteding mee kunnen doen, werd besloten de procedure in handen te geven van een onafhankelijk orgaan. Dit werd de zogenaamde Tenderboard LCM. Deze tenderboard bestond en bestaat uit een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, een vertegenwoordiger van het Verbond van Verzekeraars en een onafhankelijk voorzitter. Deze voorzittersrol werd door de Stichting IMN aan Solco Holtrop toevertrouwd.

De Tenderboard LCM voorzag het bestuur in vier achtereenvolgende aanbestedingen van het Landelijk Centraal Meldpunt van een bindend advies over de te nemen gunningsbeslissing: in 2008 ten gunste van Allianz Global Assistance, in 2015 en 2018 voor SOS International en in 2022 voor de VHD. Het advies over die laatste beslissing werd door Holtrop op 29 april van dit jaar ondertekend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -