Back home

Vrijdag 29 april 2022
De exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN keert na bijna veertien jaar terug bij de VHD, voorheen ook bekend als de Verzekeraarshulpdienst. De uitvoering van het LCM in de periode 2023 - 2027 was onderwerp van een aanbesteding waarin de VHD als winnaar uit de bus is gekomen. De activiteiten van het LCM worden op dit moment uitgevoerd door SOS International.

Back Home

Peter Varenkamp, directeur van de VHD

De Verzekeraarshulpdienst was in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw verantwoordelijk voor de inrichting van wat toen nog het CMI heette: het Centraal Meldpunt voor Incidenten. Dit was de plek waar politiekorpsen uit het hele land terecht konden voor het melden van ongevallen met personenvoertuigen. Zodra een melding was ontvangen, stuurde het CMI de voor de betrokken locatie aangewezen berger. Nadat deze een kenteken had afgemeld, werd uitgezocht welke verzekeraar verantwoordelijk was. Op dat moment gaf het CMI het dossier door aan de voor die verzekeraar werkzame alarmcentrale.

In 1998 droeg de VHD de verantwoordelijkheid voor het CMI over aan de in dat jaar opgerichte Stichting Incident Management Nederland. Hierdoor kregen alle alarmcentrales een rol in het toezicht op het werk van het meldpunt. Dit was ook het moment waarop de nieuwe naam, LCM, werd geïntroduceerd. De uitvoering van het LCM bleef tot medio 2009 in handen van de VHD.

Het ten gunste van VHD uitgesproken gunningsbesluit heeft een voorlopig karakter. Deelnemers aan de aanbestedingsprocedure hebben gelegenheid om tegen de genomen beslissing in beroep gaan. Verder zal VHD een aantal praktijktests uit moeten voeren. Als die met succes worden doorlopen, volgt begin 2023 definitieve gunning.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -