Lex Mentink vertrekt bij Stichting IMN

Woensdag 13 september 2017
Lex Mentink heeft op 11 september 2017 het voorzitterschap van de Stichting IMN neergelegd. Hij was twaalf jaar in functie en heeft een belangrijke rol gespeeld in de stabilisering van de Stichting IMN en de professionalisering van het incident management op de Nederlandse hoofdwegen. Mentink is per 1 juni 2017 benoemd tot Directeur Klant Contact bij Zilveren Kruis.

Lex Mentink vertrekt bij Stichting IMN

Lex Mentink op het evenement IM2011

Lex Mentink werd in 2004 directeur van Eurocross Assistance en trad in die hoedanigheid toe tot het bestuur van de Stichting IMN. Tot voorzitter gekozen op 13 december 2005, kwam hij aan het stuur van een organisatie in roerig vaarwater. De Stichting IMN had in 2004 onder druk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit haar betrokkenheid bij bergingswerk op het onderliggend wegennet abrupt moeten staken en was in 2005 verwikkeld in acht verschillende rechtszaken met bergingsbedrijven.

In de jaren die volgden slaagde Mentink er in de rust te herstellen. Hij spande zich in om de relatie met de bergingsbranche te verbeteren. Maar de kern van zijn beleid was de professionalisering van de Stichting IMN. Belangrijke stappen daarin waren de verzakelijking van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten in 2006, 2009, 2012 en 2015, de ingebruikneming van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") in 2007 en de gelijktijdige aanscherping van de handhaving van de met bergingsbedrijven overeengekomen contractvoorwaarden.

In 2008 volgde de aanbesteding van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") dat traditioneel door de Verzekeraars Hulpdienst was uitgevoerd. Deze aanbesteding gaf de Stichting IMN de mogelijkheid om zijn "meldkamer" naar eigen inzicht te moderniseren. Het LCM werd in 2009 gegund aan Allianz Global Assistance ("AGA").

Dit was het begin van een periode van gestage verbetering van de performance van het landelijke netwerk van IM-bergers. De gemiddelde aanrijdtijd van de uitgevoerde opdrachten bereikte vanaf 2012 een niveau rond de veertien minuten. In dat cijfer is vertraging als gevolg van files inbegrepen. Deze ontwikkeling ging hand in hand met een snelle stijging van het aantal IM-meldingen: van 40.000 in 2007 naar bijna 100.000 in 2017.

In de afgelopen drie jaar werkte de Stichting IMN onder leiding van Lex Mentink vooral aan het versnellen en automatiseren van de ontvangst en doorgifte van incident-meldingen. Opdrachten aan bergers worden sinds 2016 elektronisch verstrekt middels het Elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI"). De automatisering van het binnenkomend berichtenverkeer is op dit moment in volle gang.

Lex Mentink was in zijn periode als voorzitter getuige van een snelle en onophoudelijke concentratie van de bergingsmarkt. Hij zag deze verschraling van het aanbod in toenemende mate als een bedreiging voor de kwaliteit van het bergingswerk op hoofdwegen. Om deze ontwikkeling te keren, besloot de Stichting IMN op 7 september 2017 dat in de komende aanbesteding van bergingsovereenkomsten kwaliteit een zwaarwegend gunningscriterium zal worden. Dit gebeurde in de laatste bestuursvergadering die door Lex Mentink werd voorgezeten.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -